Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "photochemical" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "photochemical" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Photochemical

[Quang hóa]
/foʊtoʊkɛməkəl/

adjective

1. Of or relating to or produced by the effects of light on chemical systems

    synonym:
  • photochemical

1. Của hoặc liên quan đến hoặc được tạo ra bởi tác động của ánh sáng lên hệ thống hóa học

    từ đồng nghĩa:
  • quang hóa