Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phonemic" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "âm vị" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Phonemic

[Âm vị]
/fənimɪk/

adjective

1. Of or relating to phonemes of a particular language

 • "Phonemic analysis"
  synonym:
 • phonemic

1. Hoặc liên quan đến âm vị của một ngôn ngữ cụ thể

 • "Phân tích âm vị"
  từ đồng nghĩa:
 • âm vị

adverb

1. By phonemics

 • "Phonemically transcribed"
  synonym:
 • phonemic

1. Theo âm vị học

 • "Phiên âm"
  từ đồng nghĩa:
 • âm vị