Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perpetually" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thường xuyên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Perpetually

[Vĩnh viễn]
/pərpɛʧuəli/

adverb

1. Everlastingly

 • For all time
 • "Rays...streaming perpetually from the sun"- stuart chase
  synonym:
 • perpetually

1. Vĩnh cửu

 • Cho mọi thời đại
 • "Tia ... phát trực tiếp từ mặt trời" - stuart chase
  từ đồng nghĩa:
 • vĩnh viễn

2. Without interruption

 • "The world is constantly changing"
  synonym:
 • constantly
 • ,
 • always
 • ,
 • forever
 • ,
 • perpetually
 • ,
 • incessantly

2. Không bị gián đoạn

 • "Thế giới luôn thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • liên tục
 • ,
 • luôn luôn
 • ,
 • mãi mãi
 • ,
 • vĩnh viễn
 • ,
 • không ngừng

Examples of using

Show me a man who lives alone and has a perpetually clean kitchen, and eight times out of nine I'll show you a man with detestable spiritual qualities.
Chỉ cho tôi một người đàn ông sống một mình và có một nhà bếp sạch sẽ vĩnh viễn, và tám trong số chín lần tôi sẽ cho bạn thấy một người đàn ông có phẩm chất tâm linh đáng ghét.