Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perpendicular" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vuông góc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Perpendicular

[vuông góc]
/pərpəndɪkjələr/

noun

1. A straight line at right angles to another line

  synonym:
 • perpendicular

1. Một đường thẳng ở góc phải với đường khác

  từ đồng nghĩa:
 • vuông góc

2. A gothic style in 14th and 15th century england

 • Characterized by vertical lines and a four-centered (tudor) arch and fan vaulting
  synonym:
 • perpendicular
 • ,
 • perpendicular style
 • ,
 • English-Gothic
 • ,
 • English-Gothic architecture

2. Một phong cách kiến trúc gothic ở anh thế kỷ 14 và 15

 • Đặc trưng bởi các đường thẳng đứng và vòm bốn trung tâm (tudor)
  từ đồng nghĩa:
 • vuông góc
 • ,
 • kiểu vuông góc
 • ,
 • Anh-Gothic
 • ,
 • Kiến trúc Anh-Gothic

3. A cord from which a metal weight is suspended pointing directly to the earth's center of gravity

 • Used to determine the vertical from a given point
  synonym:
 • plumb line
 • ,
 • perpendicular

3. Một sợi dây mà trọng lượng kim loại được treo trực tiếp vào trọng tâm của trái đất

 • Được sử dụng để xác định phương thẳng đứng từ một điểm nhất định
  từ đồng nghĩa:
 • đường thẳng
 • ,
 • vuông góc

4. An extremely steep face

  synonym:
 • perpendicular

4. Một khuôn mặt cực kỳ dốc

  từ đồng nghĩa:
 • vuông góc

adjective

1. Intersecting at or forming right angles

 • "The axes are perpendicular to each other"
  synonym:
 • perpendicular

1. Giao nhau tại hoặc hình thành các góc vuông

 • "Các trục vuông góc với nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • vuông góc

2. At right angles to the plane of the horizon or a base line

 • "A vertical camera angle"
 • "The monument consists of two vertical pillars supporting a horizontal slab"
 • "Measure the perpendicular height"
  synonym:
 • vertical
 • ,
 • perpendicular

2. Ở góc phải với mặt phẳng của đường chân trời hoặc đường cơ sở

 • "Một góc máy ảnh thẳng đứng"
 • "Tượng đài bao gồm hai cột dọc hỗ trợ một tấm ngang"
 • "Đo chiều cao vuông góc"
  từ đồng nghĩa:
 • thẳng đứng
 • ,
 • vuông góc

3. Extremely steep

 • "The great perpendicular face of the cliff"
  synonym:
 • perpendicular

3. Cực kỳ dốc

 • "Mặt vuông góc lớn của vách đá"
  từ đồng nghĩa:
 • vuông góc