Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "permissive" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cho phép" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Permissive

[Cho phép]
/pərmɪsɪv/

adjective

1. Not preventive

  synonym:
 • permissive

1. Không phòng ngừa

  từ đồng nghĩa:
 • cho phép

2. Granting or inclined or able to grant permission

 • Not strict in discipline
 • "Direct primary legislation is largely permissive rather than prescriptive"
 • "Permissive parents"
  synonym:
 • permissive

2. Cấp hoặc nghiêng hoặc có thể cấp phép

 • Không nghiêm ngặt trong kỷ luật
 • "Luật pháp chính trực tiếp phần lớn được cho phép chứ không phải theo quy định"
 • "Cha mẹ cho phép"
  từ đồng nghĩa:
 • cho phép