Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peek" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "peek" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Peek

[Peek]
/pik/

noun

1. A secret look

  synonym:
 • peek
 • ,
 • peep

1. Một cái nhìn bí mật

  từ đồng nghĩa:
 • nhìn trộm

verb

1. Throw a glance at

 • Take a brief look at
 • "She only glanced at the paper"
 • "I only peeked--i didn't see anything interesting"
  synonym:
 • glance
 • ,
 • peek
 • ,
 • glint

1. Liếc nhìn

 • Xem ngắn gọn
 • "Cô ấy chỉ liếc nhìn tờ giấy"
 • "Tôi chỉ nhìn trộm - tôi không thấy điều gì thú vị"
  từ đồng nghĩa:
 • liếc nhìn
 • ,
 • nhìn trộm
 • ,
 • ánh sáng

Examples of using

Let's peek inside.
Hãy nhìn trộm bên trong.
Let's peek inside.
Hãy nhìn trộm bên trong.