Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pattern" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mô hình" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pattern

[Mẫu]
/pætərn/

noun

1. A perceptual structure

 • "The composition presents problems for students of musical form"
 • "A visual pattern must include not only objects but the spaces between them"
  synonym:
 • form
 • ,
 • shape
 • ,
 • pattern

1. Một cấu trúc tri giác

 • "Sáng tác trình bày các vấn đề cho sinh viên của hình thức âm nhạc"
 • "Một mô hình trực quan phải bao gồm không chỉ các đối tượng mà cả khoảng trắng giữa chúng"
  từ đồng nghĩa:
 • hình thức
 • ,
 • hình dạng
 • ,
 • mô hình

2. A customary way of operation or behavior

 • "It is their practice to give annual raises"
 • "They changed their dietary pattern"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • pattern

2. Một cách hoạt động hoặc hành vi thông thường

 • "Đó là thực tế của họ để tăng lương hàng năm"
 • "Họ đã thay đổi mô hình chế độ ăn uống của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • thực hành
 • ,
 • mô hình

3. A decorative or artistic work

 • "The coach had a design on the doors"
  synonym:
 • design
 • ,
 • pattern
 • ,
 • figure

3. Một tác phẩm trang trí hoặc nghệ thuật

 • "Huấn luyện viên đã có một thiết kế trên cửa"
  từ đồng nghĩa:
 • thiết kế
 • ,
 • mô hình
 • ,
 • hình

4. Something regarded as a normative example

 • "The convention of not naming the main character"
 • "Violence is the rule not the exception"
 • "His formula for impressing visitors"
  synonym:
 • convention
 • ,
 • normal
 • ,
 • pattern
 • ,
 • rule
 • ,
 • formula

4. Một cái gì đó được coi là một ví dụ chuẩn mực

 • "Quy ước không đặt tên cho nhân vật chính"
 • "Bạo lực là quy tắc không phải là ngoại lệ"
 • "Công thức của anh ấy để gây ấn tượng với du khách"
  từ đồng nghĩa:
 • hội nghị
 • ,
 • bình thường
 • ,
 • mô hình
 • ,
 • quy tắc
 • ,
 • công thức

5. A model considered worthy of imitation

 • "The american constitution has provided a pattern for many republics"
  synonym:
 • pattern

5. Một mô hình được coi là xứng đáng để bắt chước

 • "Hiến pháp mỹ đã cung cấp một mô hình cho nhiều nước cộng hòa"
  từ đồng nghĩa:
 • mô hình

6. Something intended as a guide for making something else

 • "A blueprint for a house"
 • "A pattern for a skirt"
  synonym:
 • blueprint
 • ,
 • design
 • ,
 • pattern

6. Một cái gì đó nhằm mục đích hướng dẫn để làm một cái gì đó khác

 • "Một kế hoạch chi tiết cho một ngôi nhà"
 • "Một mô hình cho một chiếc váy"
  từ đồng nghĩa:
 • kế hoạch chi tiết
 • ,
 • thiết kế
 • ,
 • mô hình

7. The path that is prescribed for an airplane that is preparing to land at an airport

 • "The traffic patterns around o'hare are very crowded"
 • "They stayed in the pattern until the fog lifted"
  synonym:
 • traffic pattern
 • ,
 • approach pattern
 • ,
 • pattern

7. Con đường được quy định cho một chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh tại một sân bay

 • "Các mô hình giao thông xung quanh o'hare rất đông"
 • "Họ ở trong mô hình cho đến khi sương mù nhấc lên"
  từ đồng nghĩa:
 • mô hình giao thông
 • ,
 • mô hình tiếp cận
 • ,
 • mô hình

8. Graphical representation (in polar or cartesian coordinates) of the spatial distribution of radiation from an antenna as a function of angle

  synonym:
 • radiation pattern
 • ,
 • radiation diagram
 • ,
 • pattern

8. Biểu diễn đồ họa (theo tọa độ cực hoặc cartesian) của sự phân bố không gian của bức xạ từ ăng-ten như là một hàm của góc

  từ đồng nghĩa:
 • mô hình bức xạ
 • ,
 • sơ đồ bức xạ
 • ,
 • mô hình

verb

1. Plan or create according to a model or models

  synonym:
 • model
 • ,
 • pattern

1. Lập kế hoạch hoặc tạo theo một mô hình hoặc mô hình

  từ đồng nghĩa:
 • mô hình

2. Form a pattern

 • "These sentences pattern like the ones we studied before"
  synonym:
 • pattern

2. Tạo thành một mô hình

 • "Những câu này giống như những câu chúng tôi đã nghiên cứu trước đây"
  từ đồng nghĩa:
 • mô hình

Examples of using

This rug has a nice pattern.
Tấm thảm này có một mô hình đẹp.
Where did you get the pattern for your new dress?
Nơi mà bạn có được mô hình cho chiếc váy mới của bạn?
This vowel change has much to do with the overall accent pattern assigned to each word.
Thay đổi nguyên âm này có liên quan nhiều đến mẫu giọng tổng thể được gán cho mỗi từ.