Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "patriarchal" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ gia trưởng sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Patriarchal

[Tổ phụ]
/petriɑrkəl/

adjective

1. Characteristic of a form of social organization in which the male is the family head and title is traced through the male line

  synonym:
 • patriarchal

1. Đặc điểm của một hình thức tổ chức xã hội trong đó nam giới là chủ gia đình và chức danh được truy tìm thông qua dòng dõi nam giới

  từ đồng nghĩa:
 • gia trưởng

2. Relating to or characteristic of a man who is older or higher in rank

  synonym:
 • patriarchal

2. Liên quan đến hoặc đặc điểm của một người đàn ông lớn tuổi hơn hoặc có cấp bậc cao hơn

  từ đồng nghĩa:
 • gia trưởng