Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "partition" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phân vùng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Partition

[Phân vùng]
/pɑrtɪʃən/

noun

1. A vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another)

  synonym:
 • partition
 • ,
 • divider

1. Một cấu trúc thẳng đứng phân chia hoặc phân tách (như một bức tường phân chia phòng này với phòng khác)

  từ đồng nghĩa:
 • phân vùng
 • ,
 • dải phân cách

2. (computer science) the part of a hard disk that is dedicated to a particular operating system or application and accessed as a single unit

  synonym:
 • partition

2. (khoa học máy tính) một phần của đĩa cứng dành riêng cho một hệ điều hành hoặc ứng dụng cụ thể và được truy cập dưới dạng một đơn vị

  từ đồng nghĩa:
 • phân vùng

3. (anatomy) a structure that separates areas in an organism

  synonym:
 • partition

3. (giải phẫu) một cấu trúc ngăn cách các khu vực trong một sinh vật

  từ đồng nghĩa:
 • phân vùng

4. The act of dividing or partitioning

 • Separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart
  synonym:
 • division
 • ,
 • partition
 • ,
 • partitioning
 • ,
 • segmentation
 • ,
 • sectionalization
 • ,
 • sectionalisation

4. Hành vi phân chia hoặc phân vùng

 • Phân tách bằng cách tạo ra một ranh giới phân chia hoặc tách biệt
  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận
 • ,
 • phân vùng
 • ,
 • phân khúc
 • ,
 • cắt lớp

verb

1. Divide into parts, pieces, or sections

 • "The arab peninsula was partitioned by the british"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • partition off

1. Chia thành các phần, phần hoặc phần

 • "Bán đảo ả rập được phân chia bởi người anh"
  từ đồng nghĩa:
 • phân vùng
 • ,
 • phân vùng tắt

2. Separate or apportion into sections

 • "Partition a room off"
  synonym:
 • partition
 • ,
 • zone

2. Tách hoặc phân bổ thành các phần

 • "Phân vùng một phòng"
  từ đồng nghĩa:
 • phân vùng
 • ,
 • khu