Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "partially" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "một phần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Partially

[Một phần]
/pɑrʃəli/

adverb

1. In part

 • In some degree
 • Not wholly
 • "I felt partly to blame"
 • "He was partially paralyzed"
  synonym:
 • partially
 • ,
 • partly
 • ,
 • part

1. Một phần

 • Trong một mức độ nào đó
 • Không hoàn toàn
 • "Tôi cảm thấy có lỗi một phần"
 • "Anh ấy bị liệt một phần"
  từ đồng nghĩa:
 • một phần
 • ,
 • phần

Examples of using

We will prove that P is a partially ordered set.
Chúng ta sẽ chứng minh rằng P là một tập hợp có thứ tự một phần.
I partially understand what he means.
Tôi hiểu một phần ý của anh ấy.