Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pardon" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ân xá" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pardon

[Ân xá]
/pɑrdən/

noun

1. The act of excusing a mistake or offense

  synonym:
 • forgiveness
 • ,
 • pardon

1. Hành vi bào chữa cho một sai lầm hoặc hành vi phạm tội

  từ đồng nghĩa:
 • sự tha thứ
 • ,
 • ân xá

2. A warrant granting release from punishment for an offense

  synonym:
 • pardon
 • ,
 • amnesty

2. Một lệnh bảo đảm phát hành từ hình phạt cho một hành vi phạm tội

  từ đồng nghĩa:
 • ân xá

3. The formal act of liberating someone

  synonym:
 • amnesty
 • ,
 • pardon
 • ,
 • free pardon

3. Hành động chính thức giải phóng ai đó

  từ đồng nghĩa:
 • ân xá
 • ,
 • ân xá miễn phí

verb

1. Accept an excuse for

 • "Please excuse my dirty hands"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • pardon

1. Chấp nhận một cái cớ cho

 • "Xin thứ lỗi cho bàn tay bẩn của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • cái cớ
 • ,
 • ân xá

2. Grant a pardon to

 • "Ford pardoned nixon"
 • "The thanksgiving turkey was pardoned by the president"
  synonym:
 • pardon

2. Ân xá

 • "Ford ân xá nixon"
 • "Con gà tây lễ tạ ơn đã được tổng thống ân xá"
  từ đồng nghĩa:
 • ân xá

Examples of using

Tom's pardon was granted by the governor.
Sự tha thứ của Tom đã được cấp bởi thống đốc.
Please pardon me for coming late.
Xin thứ lỗi cho tôi đến muộn.
He asked my pardon.
Anh xin lỗi.