Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "panoramic" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "toàn cảnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Panoramic

[Toàn cảnh]
/pænəræmɪk/

adjective

1. As from an altitude or distance

 • "A bird's-eye survey"
 • "A panoramic view"
  synonym:
 • bird's-eye
 • ,
 • panoramic

1. Như từ độ cao hoặc khoảng cách

 • "Một cuộc khảo sát bằng mắt chim"
 • "Một cái nhìn toàn cảnh"
  từ đồng nghĩa:
 • mắt chim
 • ,
 • toàn cảnh