Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "palsy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "palsy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Palsy

[Bại liệt]
/pɔlzi/

noun

1. Loss of the ability to move a body part

  synonym:
 • paralysis
 • ,
 • palsy

1. Mất khả năng di chuyển một bộ phận cơ th

  từ đồng nghĩa:
 • tê liệt
 • ,
 • bại liệt

2. A condition marked by uncontrollable tremor

  synonym:
 • palsy

2. Một tình trạng được đánh dấu bằng run không kiểm soát được

  từ đồng nghĩa:
 • bại liệt

verb

1. Affect with palsy

  synonym:
 • palsy

1. Ảnh hưởng với bệnh bại liệt

  từ đồng nghĩa:
 • bại liệt