Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pair" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "cặp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pair

[Cặp]
/pɛr/

noun

1. A set of two similar things considered as a unit

  synonym:
 • pair
 • ,
 • brace

1. Một tập hợp hai thứ tương tự được coi là một đơn vị

  từ đồng nghĩa:
 • cặp
 • ,
 • niềng răng

2. Two items of the same kind

  synonym:
 • couple
 • ,
 • pair
 • ,
 • twosome
 • ,
 • twain
 • ,
 • brace
 • ,
 • span
 • ,
 • yoke
 • ,
 • couplet
 • ,
 • distich
 • ,
 • duo
 • ,
 • duet
 • ,
 • dyad
 • ,
 • duad

2. Hai mặt hàng cùng loại

  từ đồng nghĩa:
 • cặp vợ chồng
 • ,
 • cặp
 • ,
 • twosome
 • ,
 • twain
 • ,
 • niềng răng
 • ,
 • nhịp
 • ,
 • ách
 • ,
 • khớp nối
 • ,
 • distich
 • ,
 • bộ đôi
 • ,
 • song ca
 • ,
 • đê
 • ,
 • duad

3. Two people considered as a unit

  synonym:
 • pair

3. Hai người được coi là một đơn vị

  từ đồng nghĩa:
 • cặp

4. A poker hand with 2 cards of the same value

  synonym:
 • pair

4. Một ván bài xì phé với 2 lá bài có cùng giá trị

  từ đồng nghĩa:
 • cặp

verb

1. Form a pair or pairs

 • "The two old friends paired off"
  synonym:
 • pair
 • ,
 • pair off
 • ,
 • partner off
 • ,
 • couple

1. Tạo thành một cặp hoặc cặp

 • "Hai người bạn cũ bắt cặp"
  từ đồng nghĩa:
 • cặp
 • ,
 • cặp đôi
 • ,
 • hợp tác
 • ,
 • cặp vợ chồng

2. Bring two objects, ideas, or people together

 • "This fact is coupled to the other one"
 • "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"
 • "The student was paired with a partner for collaboration on the project"
  synonym:
 • match
 • ,
 • mate
 • ,
 • couple
 • ,
 • pair
 • ,
 • twin

2. Mang hai đối tượng, ý tưởng hoặc mọi người lại với nhau

 • "Thực tế này được kết hợp với người khác"
 • "Người mai mối, bạn có thể kết hợp con gái tôi với một chàng trai trẻ đẹp không?"
 • "Sinh viên đã được ghép đôi với một đối tác để hợp tác trong dự án"
  từ đồng nghĩa:
 • trận đấu
 • ,
 • bạn đời
 • ,
 • cặp vợ chồng
 • ,
 • cặp
 • ,
 • sinh đôi

3. Occur in pairs

  synonym:
 • pair
 • ,
 • geminate

3. Xảy ra theo cặp

  từ đồng nghĩa:
 • cặp
 • ,
 • đá quý

4. Arrange in pairs

 • "Pair these numbers"
  synonym:
 • pair
 • ,
 • geminate

4. Sắp xếp theo cặp

 • "Ghép nối những con số này"
  từ đồng nghĩa:
 • cặp
 • ,
 • đá quý

5. Engage in sexual intercourse

 • "Birds mate in the spring"
  synonym:
 • copulate
 • ,
 • mate
 • ,
 • pair
 • ,
 • couple

5. Tham gia quan hệ tình dục

 • "Chim giao phối vào mùa xuân"
  từ đồng nghĩa:
 • giao hợp
 • ,
 • bạn đời
 • ,
 • cặp
 • ,
 • cặp vợ chồng

Examples of using

Tom took off his shoes and put on a pair of slippers.
Tom cởi giày ra và đi một đôi dép.
The doctor tore his tooth away with a pair of tongs.
Bác sĩ xé răng ra bằng một cái kẹp.
Do you have a pair of scissors?
Bạn có một chiếc kéo?