Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "padre" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "padre" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Padre

[Cha]
/pædre/

noun

1. A chaplain in one of the military services

  synonym:
 • military chaplain
 • ,
 • padre
 • ,
 • Holy Joe
 • ,
 • sky pilot

1. Một tuyên úy trong một trong những nghĩa vụ quân sự

  từ đồng nghĩa:
 • tuyên úy quân đội
 • ,
 • cha
 • ,
 • Thánh Joe
 • ,
 • phi công sky

2. `father' is a term of address for priests in some churches (especially the roman catholic church or the orthodox catholic church)

 • `padre' is frequently used in the military
  synonym:
 • Father
 • ,
 • Padre

2. `father' là một thuật ngữ chỉ các linh mục trong một số nhà thờ (đặc biệt là giáo hội công giáo la mã hoặc giáo hội công giáo chính thống)

 • `padre' thường xuyên được sử dụng trong quân đội
  từ đồng nghĩa:
 • Cha