Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overhear" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quá nóng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Overhear

[Quá nóng]
/oʊvərhir/

verb

1. Hear, usually without the knowledge of the speakers

 • "We overheard the conversation at the next table"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • take in
 • ,
 • overhear

1. Nghe, thường không có kiến thức của người nói

 • "Chúng tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ở bàn tiếp theo"
  từ đồng nghĩa:
 • bắt
 • ,
 • đưa vào
 • ,
 • nghe lỏm

Examples of using

I didn't mean to eavesdrop, but I did overhear you.
Tôi không có ý nghe lén, nhưng tôi đã nghe lỏm được bạn.
How charmed I am when I overhear a German word which I understand!
Tôi say mê biết bao khi nghe lỏm được một từ tiếng Đức mà tôi hiểu!