Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overconfidence" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "overconfidence" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Overconfidence

[Quá tự tin]
/oʊvərkɑnfɪdəns/

noun

1. Total certainty or greater certainty than circumstances warrant

  synonym:
 • certitude
 • ,
 • cocksureness
 • ,
 • overconfidence

1. Sự chắc chắn hoàn toàn hoặc sự chắc chắn lớn hơn hoàn cảnh cho phép

  từ đồng nghĩa:
 • chứng nhận
 • ,
 • tính tự mãn
 • ,
 • tự tin thái quá