Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "optimum" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tối ưu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Optimum

[Tối ưu]
/ɑptəməm/

noun

1. Most favorable conditions or greatest degree or amount possible under given circumstances

  synonym:
 • optimum

1. Điều kiện thuận lợi nhất hoặc mức độ hoặc số lượng lớn nhất có thể trong các trường hợp cụ thể

  từ đồng nghĩa:
 • tối ưu

adjective

1. Most desirable possible under a restriction expressed or implied

 • "An optimum return on capital"
 • "Optimal concentration of a drug"
  synonym:
 • optimum
 • ,
 • optimal

1. Mong muốn nhất có thể theo một hạn chế thể hiện hoặc ngụ ý

 • "Lợi nhuận tối ưu từ vốn"
 • "Nồng độ tối ưu của thuốc"
  từ đồng nghĩa:
 • tối ưu