Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "optimist" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tối ưu hóa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Optimist

[Lạc quan]
/ɑptəmɪst/

noun

1. A person disposed to take a favorable view of things

    synonym:
  • optimist

1. Một người có quan điểm thuận lợi về mọi thứ

    từ đồng nghĩa:
  • lạc quan

Examples of using

Despite all his setbacks, he remains an optimist.
Bất chấp tất cả những thất bại của mình, anh vẫn là một người lạc quan.
I am an optimist by nature.
Tôi là một người lạc quan bởi bản chất.
Helen is by nature an optimist.
Helen về bản chất là một người lạc quan.