Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "oppressive" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "áp bức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Oppressive

[Áp bức]
/əprɛsɪv/

adjective

1. Weighing heavily on the senses or spirit

 • "The atmosphere was oppressive"
 • "Oppressive sorrows"
  synonym:
 • oppressive

1. Cân nhắc rất nhiều về các giác quan hoặc tinh thần

 • "Bầu không khí ngột ngạt"
 • "Nỗi buồn áp bức"
  từ đồng nghĩa:
 • áp bức

2. Marked by unjust severity or arbitrary behavior

 • "The oppressive government"
 • "Oppressive laws"
 • "A tyrannical parent"
 • "Tyrannous disregard of human rights"
  synonym:
 • oppressive
 • ,
 • tyrannical
 • ,
 • tyrannous

2. Được đánh dấu bởi mức độ nghiêm trọng bất công hoặc hành vi độc đoán

 • "Chính phủ áp bức"
 • "Luật áp bức"
 • "Một phụ huynh chuyên chế"
 • "Sự coi thường nhân quyền"
  từ đồng nghĩa:
 • áp bức
 • ,
 • chuyên chế