Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "operating" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vận hành" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Operating

[Hoạt động]
/ɑpəretɪŋ/

adjective

1. Involved in a kind of operation

 • "The operating conditions of the oxidation pond"
  synonym:
 • operating

1. Tham gia vào một loại hoạt động

 • "Các điều kiện hoạt động của ao oxy hóa"
  từ đồng nghĩa:
 • điều hành

2. Being in effect or operation

 • "De facto apartheid is still operational even in the `new' african nations"- leslie marmon silko
 • "Bus service is in operation during the emergency"
 • "The company had several operating divisions"
  synonym:
 • operational
 • ,
 • in operation(p)
 • ,
 • operating(a)

2. Đang có hiệu lực hoặc hoạt động

 • "De facto apartheid vẫn hoạt động ngay cả ở các quốc gia châu phi 'mới'" - leslie marmon silko
 • "Dịch vụ xe buýt đang hoạt động trong trường hợp khẩn cấp"
 • "Công ty đã có một số bộ phận hoạt động"
  từ đồng nghĩa:
 • hoạt động
 • ,
 • đang hoạt động (p)
 • ,
 • hoạt động (a)

Examples of using

Windows is a type of computer operating system.
Windows là một loại hệ điều hành máy tính.
Microsoft has a completely new operating system in the works.
Microsoft có một hệ điều hành hoàn toàn mới trong công trình.
Linux is a free operating system; you should try it.
Linux là một hệ điều hành miễn phí; bạn nên thử nó.