Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "omen" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "phụ nữ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Omen

[Omen]
/oʊmən/

noun

1. A sign of something about to happen

 • "He looked for an omen before going into battle"
  synonym:
 • omen
 • ,
 • portent
 • ,
 • presage
 • ,
 • prognostic
 • ,
 • prognostication
 • ,
 • prodigy

1. Một dấu hiệu của một cái gì đó sắp xảy ra

 • "Anh ấy tìm kiếm một điềm báo trước khi vào trận chiến"
  từ đồng nghĩa:
 • điềm báo
 • ,
 • chủ trì
 • ,
 • tiên lượng
 • ,
 • thần đồng

verb

1. Indicate by signs

 • "These signs bode bad news"
  synonym:
 • bode
 • ,
 • portend
 • ,
 • auspicate
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • foreshadow
 • ,
 • augur
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prefigure
 • ,
 • forecast
 • ,
 • predict

1. Chỉ ra bằng dấu hiệu

 • "Những dấu hiệu này là tin xấu"
  từ đồng nghĩa:
 • điềm báo
 • ,
 • phần mềm
 • ,
 • tốt lành
 • ,
 • tiên lượng
 • ,
 • chủ trì
 • ,
 • cá cược
 • ,
 • báo trước
 • ,
 • tháng tám
 • ,
 • cấu hình sẵn
 • ,
 • dự báo
 • ,
 • dự đoán

Examples of using

It was the midnight of Friday, 100th; nothing of ill omen was apparent.
Đó là nửa đêm thứ Sáu, 100; không có gì của điềm xấu là rõ ràng.
It was the midnight of Friday, 13th; nothing of ill omen was apparent.
Đó là nửa đêm thứ Sáu, ngày 13; không có gì của điềm xấu là rõ ràng.