Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "office" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "văn phòng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Office

[Văn phòng]
/ɔfɪs/

noun

1. Place of business where professional or clerical duties are performed

 • "He rented an office in the new building"
  synonym:
 • office
 • ,
 • business office

1. Nơi kinh doanh nơi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc văn thư

 • "Anh ấy đã thuê một văn phòng trong tòa nhà mới"
  từ đồng nghĩa:
 • văn phòng
 • ,
 • văn phòng kinh doanh

2. An administrative unit of government

 • "The central intelligence agency"
 • "The census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • agency
 • ,
 • federal agency
 • ,
 • government agency
 • ,
 • bureau
 • ,
 • office
 • ,
 • authority

2. Một đơn vị hành chính của chính phủ

 • "Cơ quan tình báo trung ương"
 • "Cục điều tra dân số"
 • "Văn phòng quản lý và ngân sách"
 • "Chính quyền thung lũng tennessee"
  từ đồng nghĩa:
 • cơ quan
 • ,
 • cơ quan liên bang
 • ,
 • cơ quan chính phủ
 • ,
 • cục
 • ,
 • văn phòng
 • ,
 • thẩm quyền

3. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

3. Các hành động và hoạt động được giao hoặc yêu cầu hoặc mong đợi của một người hoặc nhóm

 • "Chức năng của một giáo viên"
 • "Chính phủ phải làm một phần của nó"
 • "Đóng vai trò của nó"
  từ đồng nghĩa:
 • chức năng
 • ,
 • văn phòng
 • ,
 • phần
 • ,
 • vai trò

4. (of a government or government official) holding an office means being in power

 • "Being in office already gives a candidate a great advantage"
 • "During his first year in office"
 • "During his first year in power"
 • "The power of the president"
  synonym:
 • office
 • ,
 • power

4. (của một chính phủ hoặc quan chức chính phủ) nắm giữ một văn phòng có nghĩa là nắm quyền

 • "Đang ở trong văn phòng đã mang lại cho ứng viên một lợi thế lớn"
 • "Trong năm đầu tiên ở văn phòng"
 • "Trong năm đầu tiên nắm quyền"
 • "Quyền lực của tổng thống"
  từ đồng nghĩa:
 • văn phòng
 • ,
 • sức mạnh

5. Professional or clerical workers in an office

 • "The whole office was late the morning of the blizzard"
  synonym:
 • office
 • ,
 • office staff

5. Công nhân chuyên nghiệp hoặc văn thư trong một văn phòng

 • "Toàn bộ văn phòng đã trễ buổi sáng của trận bão tuyết"
  từ đồng nghĩa:
 • văn phòng
 • ,
 • nhân viên văn phòng

6. A religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities

 • "The offices of the mass"
  synonym:
 • office

6. Một nghi thức tôn giáo hoặc dịch vụ được quy định bởi các cơ quan giáo hội

 • "Các văn phòng của đại chúng"
  từ đồng nghĩa:
 • văn phòng

7. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

7. Một công việc trong một tổ chức

 • "Ông chiếm một vị trí trong kho bạc"
  từ đồng nghĩa:
 • vị trí
 • ,
 • bài
 • ,
 • bến
 • ,
 • văn phòng
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • phôi
 • ,
 • nơi
 • ,
 • tình hình

Examples of using

She is at the office.
Cô ấy đang ở văn phòng.
Tom entered the office carrying an armload of mail.
Tom bước vào văn phòng mang theo một khối lượng thư.
We shall fix all bugs today before leaving the office.
Chúng tôi sẽ sửa tất cả các lỗi ngày hôm nay trước khi rời văn phòng.