Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "odor" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "odor" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Odor

[Mùi]
/oʊdər/

noun

1. Any property detected by the olfactory system

  synonym:
 • olfactory property
 • ,
 • smell
 • ,
 • aroma
 • ,
 • odor
 • ,
 • odour
 • ,
 • scent

1. Bất kỳ tài sản nào được phát hiện bởi hệ thống khứu giác

  từ đồng nghĩa:
 • tài sản khứu giác
 • ,
 • mùi
 • ,
 • mùi thơm
 • ,
 • mùi hương

2. The sensation that results when olfactory receptors in the nose are stimulated by particular chemicals in gaseous form

 • "She loved the smell of roses"
  synonym:
 • smell
 • ,
 • odor
 • ,
 • odour
 • ,
 • olfactory sensation
 • ,
 • olfactory perception

2. Cảm giác dẫn đến khi các thụ thể khứu giác trong mũi được kích thích bởi các hóa chất đặc biệt ở dạng khí

 • "Cô ấy yêu mùi hoa hồng"
  từ đồng nghĩa:
 • mùi
 • ,
 • cảm giác khứu giác
 • ,
 • nhận thức khứu giác

Examples of using

That foul odor is coming from the river.
Mùi hôi đó đang đến từ dòng sông.
There is a foul odor in the air.
Có mùi hôi trong không khí.
He's in good odor with the chief.
Anh ta có mùi thơm với tù trưởng.