Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "odds" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "kỳ quặc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Odds

[Tỷ lệ cược]
/ɑdz/

noun

1. The likelihood of a thing occurring rather than not occurring

  synonym:
 • odds

1. Khả năng xảy ra sự việc hơn là không xảy ra

  từ đồng nghĩa:
 • tỷ lệ cược

2. The ratio by which one better's wager is greater than that of another

 • "He offered odds of two to one"
  synonym:
 • odds
 • ,
 • betting odds

2. Tỷ lệ cược của người tốt hơn lớn hơn tỷ lệ cược của người khác

 • "Anh ấy đưa ra tỷ lệ cược là hai chọi một"
  từ đồng nghĩa:
 • tỷ lệ cược

Examples of using

With enough effort, anyone can beat the odds to become a winner.
Với đủ nỗ lực, bất cứ ai cũng có thể đánh bại tỷ lệ cược để trở thành người chiến thắng.
They held out against all odds.
Họ đã cầm cự bất chấp mọi khó khăn.
The room is full of odds and ends.
Căn phòng đầy rẫy những khó khăn và kết thúc.