Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "occupational" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nghề nghiệp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Occupational

[Nghề nghiệp]
/ɑkjəpeʃənəl/

adjective

1. Of or relating to the activity or business for which you are trained

  • "Occupational hazard"
    synonym:
  • occupational

1. Hoặc liên quan đến hoạt động hoặc kinh doanh mà bạn được đào tạo

  • "Nguy cơ nghề nghiệp"
    từ đồng nghĩa:
  • nghề nghiệp