Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obtrusive" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "obtrusive" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Obtrusive

[Khó chịu]
/əbtrusɪv/

adjective

1. Undesirably noticeable

 • "The obtrusive behavior of a spoiled child"
 • "Equally obtrusive was the graffiti"
  synonym:
 • obtrusive
 • ,
 • noticeable

1. Đáng chú ý không mong muốn

 • "Hành vi gây khó chịu của một đứa trẻ hư hỏng"
 • "Khó chịu không kém là hình vẽ bậy"
  từ đồng nghĩa:
 • khó chịu
 • ,
 • đáng chú ý

2. Sticking out

 • Protruding
  synonym:
 • obtrusive

2. Lòi ra

 • Nhô ra
  từ đồng nghĩa:
 • khó chịu