Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obstinacy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "cản trở" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Obstinacy

[Cố chấp]
/ɑbstənəsi/

noun

1. The trait of being difficult to handle or overcome

  synonym:
 • stubbornness
 • ,
 • obstinacy
 • ,
 • obstinance
 • ,
 • mulishness

1. Đặc điểm khó xử lý hoặc vượt qua

  từ đồng nghĩa:
 • bướng bỉnh
 • ,
 • cố chấp
 • ,
 • sự đa dạng

2. Resolute adherence to your own ideas or desires

  synonym:
 • stubbornness
 • ,
 • bullheadedness
 • ,
 • obstinacy
 • ,
 • obstinance
 • ,
 • pigheadedness
 • ,
 • self-will

2. Kiên quyết tuân thủ ý tưởng hoặc mong muốn của riêng bạn

  từ đồng nghĩa:
 • bướng bỉnh
 • ,
 • đầu bò
 • ,
 • cố chấp
 • ,
 • đầu lợn
 • ,
 • tự nguyện