Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "numbness" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "tê" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Numbness

[Tê liệt]
/nəmnəs/

noun

1. Partial or total lack of sensation in a part of the body

 • A symptom of nerve damage or dysfunction
  synonym:
 • numbness

1. Thiếu một phần hoặc toàn bộ cảm giác ở một bộ phận của cơ thể

 • Một triệu chứng của tổn thương thần kinh hoặc rối loạn chức năng
  từ đồng nghĩa:
 • tê liệt

2. The trait of lacking enthusiasm for or interest in things generally

  synonym:
 • apathy
 • ,
 • indifference
 • ,
 • numbness
 • ,
 • spiritlessness

2. Đặc điểm thiếu nhiệt tình hoặc quan tâm đến mọi thứ nói chung

  từ đồng nghĩa:
 • thờ ơ
 • ,
 • tê liệt
 • ,
 • vô linh