Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "note" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ghi chú" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Note

[Ghi chú]
/noʊt/

noun

1. A brief written record

 • "He made a note of the appointment"
  synonym:
 • note

1. Một bản ghi ngắn gọn

 • "Anh ấy đã ghi chú lại cuộc hẹn"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý

2. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

2. Một lá thư cá nhân ngắn

 • "Thả cho tôi một dòng khi bạn đến đó"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • thư ngắn
 • ,
 • đường dây
 • ,
 • phôi

3. A notation representing the pitch and duration of a musical sound

 • "The singer held the note too long"
  synonym:
 • note
 • ,
 • musical note
 • ,
 • tone

3. Một ký hiệu đại diện cho cao độ và thời lượng của một âm thanh âm nhạc

 • "Ca sĩ giữ nốt nhạc quá lâu"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • lưu ý âm nhạc
 • ,
 • giai điệu

4. A tone of voice that shows what the speaker is feeling

 • "There was a note of uncertainty in his voice"
  synonym:
 • note

4. Một giọng nói cho thấy những gì người nói đang cảm thấy

 • "Có một lưu ý không chắc chắn trong giọng nói của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý

5. A characteristic emotional quality

 • "It ended on a sour note"
 • "There was a note of gaiety in her manner"
 • "He detected a note of sarcasm"
  synonym:
 • note

5. Một chất lượng cảm xúc đặc trưng

 • "Nó đã kết thúc trên một ghi chú chua"
 • "Có một lưu ý về sự vui tươi theo cách của cô ấy"
 • "Anh phát hiện ra một lời mỉa mai"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý

6. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

6. Một mảnh tiền giấy (đặc biệt là một khoản do ngân hàng trung ương phát hành)

 • "Anh ấy bóc ra năm nốt một nghìn zloty"
  từ đồng nghĩa:
 • hóa đơn
 • ,
 • lưu ý
 • ,
 • lưu ý chính phủ
 • ,
 • hóa đơn ngân hàng
 • ,
 • lưu ý ngân hàng
 • ,
 • tiền giấy
 • ,
 • Lưu ý Cục Dự trữ Liên bang
 • ,
 • greenback

7. A comment or instruction (usually added)

 • "His notes were appended at the end of the article"
 • "He added a short notation to the address on the envelope"
  synonym:
 • note
 • ,
 • annotation
 • ,
 • notation

7. Một nhận xét hoặc hướng dẫn (thường được thêm vào)

 • "Ghi chú của anh ấy đã được thêm vào cuối bài viết"
 • "Anh ấy đã thêm một ký hiệu ngắn vào địa chỉ trên phong bì"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • chú thích
 • ,
 • ký hiệu

8. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

8. Tầm quan trọng của địa vị cao do sự vượt trội rõ rệt

 • "Một học giả của sự nổi bật lớn"
  từ đồng nghĩa:
 • sự xuất hiện
 • ,
 • phân biệt
 • ,
 • ưu việt
 • ,
 • lưu ý

9. A promise to pay a specified amount on demand or at a certain time

 • "I had to co-sign his note at the bank"
  synonym:
 • note
 • ,
 • promissory note
 • ,
 • note of hand

9. Một lời hứa sẽ trả một số tiền cụ thể theo yêu cầu hoặc tại một thời điểm nhất định

 • "Tôi đã phải đồng ký vào ghi chú của anh ấy tại ngân hàng"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • lưu ý hứa hẹn
 • ,
 • lưu ý của tay

verb

1. Make mention of

 • "She observed that his presentation took up too much time"
 • "They noted that it was a fine day to go sailing"
  synonym:
 • note
 • ,
 • observe
 • ,
 • mention
 • ,
 • remark

1. Đề cập đến

 • "Cô ấy quan sát thấy rằng bài thuyết trình của anh ấy chiếm quá nhiều thời gian"
 • "Họ lưu ý rằng đó là một ngày đẹp trời để đi thuyền"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • quan sát
 • ,
 • đề cập đến
 • ,
 • nhận xét

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Thông báo hoặc nhận thức

 • "Cô ấy lưu ý rằng ai đó đang theo dõi cô ấy"
 • "Đánh dấu lời của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • thông báo
 • ,
 • đánh dấu
 • ,
 • lưu ý

3. Observe with care or pay close attention to

 • "Take note of this chemical reaction"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take note
 • ,
 • observe

3. Quan sát cẩn thận hoặc chú ý

 • "Lưu ý về phản ứng hóa học này"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • quan sát

4. Make a written note of

 • "She noted everything the teacher said that morning"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take down

4. Ghi chú bằng văn bản

 • "Cô ấy lưu ý tất cả mọi thứ giáo viên nói sáng hôm đó"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • gỡ xuống

Examples of using

Mary sang a high note.
Mary hát một nốt cao.
I wish Tom had left a note.
Tôi ước Tom đã để lại một ghi chú.
Tom gave me a handwritten note from Mary.
Tom đưa cho tôi một bức thư viết tay từ Mary.