Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "noon" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trưa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Noon

[Trưa]
/nun/

noun

1. The middle of the day

  synonym:
 • noon
 • ,
 • twelve noon
 • ,
 • high noon
 • ,
 • midday
 • ,
 • noonday
 • ,
 • noontide

1. Giữa ngày

  từ đồng nghĩa:
 • buổi trưa
 • ,
 • mười hai giờ trưa
 • ,
 • buổi trưa cao
 • ,
 • giữa trưa
 • ,
 • không

Examples of using

It's past noon. Let's eat.
Đã quá trưa. Ăn thôi.
It's possible we'll arrive at the Tokyo station around noon.
Có thể chúng tôi sẽ đến ga Tokyo vào khoảng giữa trưa.
He'll come at noon.
Anh ấy sẽ đến vào buổi trưa.