Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nonessential" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không cần thiết" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nonessential

[Không cần thiết]
/nɑnɪsɛnʃəl/

noun

1. Anything that is not essential

 • "They discarded all their inessentials"
  synonym:
 • inessential
 • ,
 • nonessential

1. Bất cứ điều gì không cần thiết

 • "Họ đã loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • không cần thiết
 • ,
 • không quan trọng

adjective

1. Not of prime or central importance

 • "Nonessential to the integral meanings of poetry"- pubs.mla
  synonym:
 • incidental
 • ,
 • nonessential

1. Không có tầm quan trọng hàng đầu hoặc trung tâm

 • "Không quan trọng đối với ý nghĩa không thể thiếu của thơ" - pub.mla
  từ đồng nghĩa:
 • tình cờ
 • ,
 • không quan trọng