Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "newsletter" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bản tin" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Newsletter

[Bản tin]
/nuzlɛtər/

noun

1. Report or open letter giving informal or confidential news of interest to a special group

    synonym:
  • newsletter
  • ,
  • newssheet

1. Báo cáo hoặc thư ngỏ cung cấp tin tức quan tâm không chính thức hoặc bí mật cho một nhóm đặc biệt

    từ đồng nghĩa:
  • bản tin
  • ,
  • tờ báo