Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neuropathy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "bệnh thần kinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Neuropathy

[Bệnh lý thần kinh]
/nʊroʊpæθi/

noun

1. Any pathology of the peripheral nerves

    synonym:
  • neuropathy

1. Bất kỳ bệnh lý của các dây thần kinh ngoại biên

    từ đồng nghĩa:
  • bệnh thần kinh