Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nest" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tổ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nest

[Tổ yến]
/nɛst/

noun

1. A structure in which animals lay eggs or give birth to their young

  synonym:
 • nest

1. Một cấu trúc trong đó động vật đẻ trứng hoặc sinh con non

  từ đồng nghĩa:
 • tổ

2. A kind of gun emplacement

 • "A machine-gun nest"
 • "A nest of snipers"
  synonym:
 • nest

2. Một loại súng

 • "Một tổ súng máy"
 • "Một tổ bắn tỉa"
  từ đồng nghĩa:
 • tổ

3. A cosy or secluded retreat

  synonym:
 • nest

3. Một nơi ẩn dật ấm cúng hoặc kín đáo

  từ đồng nghĩa:
 • tổ

4. A gang of people (criminals or spies or terrorists) assembled in one locality

 • "A nest of thieves"
  synonym:
 • nest

4. Một nhóm người (tội phạm hoặc gián điệp hoặc khủng bố) được tập hợp tại một địa phương

 • "Một tổ của kẻ trộm"
  từ đồng nghĩa:
 • tổ

5. Furniture pieces made to fit close together

  synonym:
 • nest

5. Đồ nội thất được làm để phù hợp với nhau

  từ đồng nghĩa:
 • tổ

verb

1. Inhabit a nest, usually after building

 • "Birds are nesting outside my window every spring"
  synonym:
 • nest

1. Sống một tổ, thường là sau khi xây dựng

 • "Chim đang làm tổ bên ngoài cửa sổ của tôi mỗi mùa xuân"
  từ đồng nghĩa:
 • tổ

2. Fit together or fit inside

 • "Nested bowls"
  synonym:
 • nest

2. Vừa vặn với nhau hoặc vừa vặn bên trong

 • "Bát lồng"
  từ đồng nghĩa:
 • tổ

3. Move or arrange oneself in a comfortable and cozy position

 • "We cuddled against each other to keep warm"
 • "The children snuggled into their sleeping bags"
  synonym:
 • cuddle
 • ,
 • snuggle
 • ,
 • nestle
 • ,
 • nest
 • ,
 • nuzzle
 • ,
 • draw close

3. Di chuyển hoặc sắp xếp bản thân trong một vị trí thoải mái và ấm cúng

 • "Chúng tôi âu yếm nhau để giữ ấm"
 • "Những đứa trẻ rúc vào túi ngủ của chúng"
  từ đồng nghĩa:
 • âu yếm
 • ,
 • rúc vào
 • ,
 • nép mình
 • ,
 • tổ
 • ,
 • mõm
 • ,
 • thu hút

4. Gather nests

  synonym:
 • nest

4. Tổ

  từ đồng nghĩa:
 • tổ

Examples of using

Can you see the nest in the tree?
Bạn có thể thấy tổ trong cây không?
Seagulls nest in colonies.
Hải âu làm tổ ở các thuộc địa.
Put it back in the nest.
Đặt nó trở lại trong tổ.