Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neighborly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hàng xóm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Neighborly

[Hàng xóm]
/nebərli/

adjective

1. Exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor

    synonym:
  • neighborly
  • ,
  • neighbourly

1. Thể hiện những phẩm chất mong đợi ở một người hàng xóm thân thiện

    từ đồng nghĩa:
  • hàng xóm