Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "negligence" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "sơ suất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Negligence

[Sơ suất]
/nɛgləʤəns/

noun

1. Failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • carelessness
 • ,
 • neglect
 • ,
 • nonperformance

1. Không hành động với sự thận trọng mà một người hợp lý sẽ thực hiện trong những trường hợp tương tự

  từ đồng nghĩa:
 • sơ suất
 • ,
 • bất cẩn
 • ,
 • bỏ bê
 • ,
 • không hiệu suất

2. The trait of neglecting responsibilities and lacking concern

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • neglect
 • ,
 • neglectfulness

2. Đặc điểm lơ là trách nhiệm và thiếu quan tâm

  từ đồng nghĩa:
 • sơ suất
 • ,
 • bỏ bê
 • ,
 • lơ là