Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "needlessly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "không cần thiết" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Needlessly

[Không cần thiết]
/nidləsli/

adverb

1. Without need

  • "It would needlessly bring badness into the world"
    synonym:
  • needlessly

1. Không cần

  • "Nó sẽ mang lại sự tồi tệ cho thế giới một cách không cần thiết"
    từ đồng nghĩa:
  • vô ích