Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nebula" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tinh vân" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nebula

[Tinh vân]
/nɛbjələ/

noun

1. A medicinal liquid preparation intended for use in an atomizer

  synonym:
 • nebula

1. Một chế phẩm chất lỏng thuốc dự định sử dụng trong một nguyên tử

  từ đồng nghĩa:
 • tinh vân

2. Cloudiness of the urine

  synonym:
 • nebula

2. Mây nước tiểu

  từ đồng nghĩa:
 • tinh vân

3. An immense cloud of gas (mainly hydrogen) and dust in interstellar space

  synonym:
 • nebula

3. Một đám mây khí khổng lồ (chủ yếu là hydro) và bụi trong không gian giữa các vì sao

  từ đồng nghĩa:
 • tinh vân

4. (pathology) a faint cloudy spot on the cornea

  synonym:
 • nebula

4. (bệnh lý) một đốm mây mờ trên giác mạc

  từ đồng nghĩa:
 • tinh vân