Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nearby" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "gần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nearby

[Gần đó]
/nɪrbaɪ/

adjective

1. Close at hand

 • "The nearby towns"
 • "Concentrated his study on the nearby planet venus"
  synonym:
 • nearby

1. Gần kề

 • "Các thị trấn gần đó"
 • "Tập trung nghiên cứu của mình về hành tinh sao kim gần đó"
  từ đồng nghĩa:
 • gần đó

adverb

1. Not far away in relative terms

 • "She works nearby"
 • "The planets orbiting nearby are venus and mars"
  synonym:
 • nearby

1. Không xa về mặt tương đối

 • "Cô ấy làm việc gần đó"
 • "Các hành tinh quay quanh gần đó là sao kim và sao hỏa"
  từ đồng nghĩa:
 • gần đó

Examples of using

The stranger invited me to a nearby café.
Người lạ mời tôi đến một quán cà phê gần đó.
I know Tom is nearby.
Tôi biết Tom đang ở gần đây.
My wife buys vegetables from a supermarket nearby.
Vợ tôi mua rau từ một siêu thị gần đó.