Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "naturally" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tự nhiên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Naturally

[Một cách tự nhiên]
/næʧərəli/

adverb

1. As might be expected

 • "Naturally, the lawyer sent us a huge bill"
  synonym:
 • naturally
 • ,
 • of course
 • ,
 • course

1. Như mong đợi

 • "Một cách tự nhiên, luật sư đã gửi cho chúng tôi một hóa đơn lớn"
  từ đồng nghĩa:
 • tự nhiên
 • ,
 • tất nhiên
 • ,
 • khóa học

2. According to nature

 • By natural means
 • Without artificial help
 • "Naturally grown flowers"
  synonym:
 • naturally

2. Theo tính chất

 • Bằng phương tiện tự nhiên
 • Không có trợ giúp nhân tạo
 • "Hoa tự nhiên"
  từ đồng nghĩa:
 • tự nhiên

3. Through inherent nature

 • "He was naturally lazy"
  synonym:
 • naturally
 • ,
 • by nature

3. Thông qua bản chất vốn có

 • "Anh ấy lười biếng tự nhiên"
  từ đồng nghĩa:
 • tự nhiên
 • ,
 • bởi bản chất

4. In a natural or normal manner

 • "Speak naturally and easily"
  synonym:
 • naturally

4. Theo cách tự nhiên hoặc bình thường

 • "Nói một cách tự nhiên và dễ dàng"
  từ đồng nghĩa:
 • tự nhiên

Examples of using

Sir schoolboy, it's all, all been prompted to you. The correct answer is, naturally, a cook!
Thưa cậu học sinh, tất cả, tất cả đã được nhắc nhở với bạn. Câu trả lời đúng là, một cách tự nhiên, một đầu bếp!
He behaves very naturally.
Anh ấy cư xử rất tự nhiên.
Is her hair naturally red?
Tóc cô ấy có màu đỏ tự nhiên không?