Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nationality" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "quốc tịch" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nationality

[Quốc tịch]
/næʃənæləti/

noun

1. People having common origins or traditions and often comprising a nation

 • "Immigrants of the same nationality often seek each other out"
 • "Such images define their sense of nationality"
  synonym:
 • nationality

1. Những người có nguồn gốc hoặc truyền thống chung và thường bao gồm một quốc gia

 • "Những người nhập cư cùng quốc tịch thường tìm kiếm nhau"
 • "Những hình ảnh như vậy xác định ý thức về quốc tịch của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • quốc tịch

2. The status of belonging to a particular nation by birth or naturalization

  synonym:
 • nationality

2. Tình trạng thuộc về một quốc gia cụ thể khi sinh ra hoặc nhập tịch

  từ đồng nghĩa:
 • quốc tịch

Examples of using

What is his nationality?
Quốc tịch của anh ta là gì?
That company hires people without regard to race, religion, or nationality.
Công ty đó thuê những người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quốc tịch.
Our true nationality is mankind.
Quốc tịch thực sự của chúng ta là nhân loại.