Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nap" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nap" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nap

[Nap]
/næp/

noun

1. A period of time spent sleeping

 • "He felt better after a little sleep"
 • "There wasn't time for a nap"
  synonym:
 • sleep
 • ,
 • nap

1. Một khoảng thời gian dành cho việc ngủ

 • "Anh ấy cảm thấy tốt hơn sau một giấc ngủ nhỏ"
 • "Không có thời gian cho một giấc ngủ ngắn"
  từ đồng nghĩa:
 • ngủ
 • ,
 • ngủ trưa

2. A soft or fuzzy surface texture

  synonym:
 • nap

2. Một kết cấu bề mặt mềm hoặc mờ

  từ đồng nghĩa:
 • ngủ trưa

3. The yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up from the weave

 • "For uniform color and texture tailors cut velvet with the pile running the same direction"
  synonym:
 • pile
 • ,
 • nap

3. Sợi (như trong một tấm thảm hoặc nhung hoặc vải nhung) đứng lên từ dệt

 • "Đối với màu sắc đồng nhất và thợ may kết cấu cắt nhung với đống chạy cùng hướng"
  từ đồng nghĩa:
 • cọc
 • ,
 • ngủ trưa

4. Sleeping for a short period of time (usually not in bed)

  synonym:
 • nap
 • ,
 • catnap
 • ,
 • cat sleep
 • ,
 • forty winks
 • ,
 • short sleep
 • ,
 • snooze

4. Ngủ trong một khoảng thời gian ngắn (thường không ở trên giường)

  từ đồng nghĩa:
 • ngủ trưa
 • ,
 • catnap
 • ,
 • mèo ngủ
 • ,
 • bốn mươi nháy mắt
 • ,
 • ngủ ngắn
 • ,
 • báo lại

5. A card game similar to whist

 • Usually played for stakes
  synonym:
 • Napoleon
 • ,
 • nap

5. Một trò chơi bài tương tự như huýt sáo

 • Thường chơi cho cổ phần
  từ đồng nghĩa:
 • Napoléon
 • ,
 • ngủ trưa

verb

1. Take a siesta

 • "She naps everyday after lunch for an hour"
  synonym:
 • nap
 • ,
 • catnap
 • ,
 • catch a wink

1. Ngủ trưa

 • "Cô ấy ngủ trưa hàng ngày sau bữa trưa trong một giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • ngủ trưa
 • ,
 • catnap
 • ,
 • nháy mắt

Examples of using

I think Tom is taking a nap.
Tôi nghĩ Tom đang ngủ trưa.
I don't need a nap.
Tôi không cần ngủ trưa.
Tom is having a nap.
Tom đang ngủ trưa.