Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nameless" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không tên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nameless

[Không tên]
/nemləs/

adjective

1. Being or having an unknown or unnamed source

 • "A poem by an unknown author"
 • "Corporations responsible to nameless owners"
 • "An unnamed donor"
  synonym:
 • nameless
 • ,
 • unidentified
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unnamed

1. Đang hoặc có một nguồn không xác định hoặc không tên

 • "Một bài thơ của một tác giả vô danh"
 • "Các công ty chịu trách nhiệm cho chủ sở hữu không tên"
 • "Một nhà tài trợ giấu tên"
  từ đồng nghĩa:
 • không tên
 • ,
 • không xác định
 • ,
 • không rõ