Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "movingly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ movingly sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Movingly

[Di chuyển]
/muvɪŋli/

adverb

1. In a moving manner

  • "She sang movingly"
    synonym:
  • movingly

1. Một cách di chuyển

  • "Cô ấy hát một cách cảm động"
    từ đồng nghĩa:
  • cảm động