Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "movement" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "chuyển động" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Movement

[Phong trào]
/muvmənt/

noun

1. A change of position that does not entail a change of location

 • "The reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"
 • "Movement is a sign of life"
 • "An impatient move of his hand"
 • "Gastrointestinal motility"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move
 • ,
 • motility

1. Sự thay đổi vị trí không kéo theo sự thay đổi vị trí

 • "Chuyển động phản xạ của lông mày cho thấy sự ngạc nhiên của anh ấy"
 • "Phong trào là dấu hiệu của sự sống"
 • "Một cử động thiếu kiên nhẫn của bàn tay anh ấy"
 • "Vận động đường tiêu hóa"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động
 • ,
 • di chuyển
 • ,
 • vận động

2. The act of changing location from one place to another

 • "Police controlled the motion of the crowd"
 • "The movement of people from the farms to the cities"
 • "His move put him directly in my path"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move

2. Hành động thay đổi địa điểm từ nơi này sang nơi khác

 • "Cảnh sát kiểm soát chuyển động của đám đông"
 • "Sự di chuyển của người dân từ trang trại đến thành phố"
 • "Động thái của anh ấy đã đưa anh ấy trực tiếp vào con đường của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động
 • ,
 • di chuyển

3. A natural event that involves a change in the position or location of something

  synonym:
 • movement
 • ,
 • motion

3. Một sự kiện tự nhiên liên quan đến sự thay đổi vị trí hoặc vị trí của một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động

4. A group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals

 • "He was a charter member of the movement"
 • "Politicians have to respect a mass movement"
 • "He led the national liberation front"
  synonym:
 • movement
 • ,
 • social movement
 • ,
 • front

4. Một nhóm người có một ý thức hệ chung cố gắng cùng nhau để đạt được những mục tiêu chung nhất định

 • "Anh ấy là thành viên điều lệ của phong trào"
 • "Các chính trị gia phải tôn trọng một phong trào quần chúng"
 • "Ông lãnh đạo mặt trận giải phóng dân tộc"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động
 • ,
 • phong trào xã hội
 • ,
 • phía trước

5. A major self-contained part of a symphony or sonata

 • "The second movement is slow and melodic"
  synonym:
 • movement

5. Một phần chính khép kín của một bản giao hưởng hoặc sonata

 • "Động tác thứ hai chậm rãi và du dương"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động

6. A series of actions advancing a principle or tending toward a particular end

 • "He supported populist campaigns"
 • "They worked in the cause of world peace"
 • "The team was ready for a drive toward the pennant"
 • "The movement to end slavery"
 • "Contributed to the war effort"
  synonym:
 • campaign
 • ,
 • cause
 • ,
 • crusade
 • ,
 • drive
 • ,
 • movement
 • ,
 • effort

6. Một loạt các hành động thúc đẩy một nguyên tắc hoặc có xu hướng hướng tới một mục đích cụ thể

 • "Ông ấy ủng hộ các chiến dịch dân túy"
 • "Họ làm việc vì hòa bình thế giới"
 • "Đội đã sẵn sàng lái xe về phía cờ hiệu"
 • "Phong trào chấm dứt chế độ nô lệ"
 • "Đã đóng góp cho nỗ lực chiến tranh"
  từ đồng nghĩa:
 • chiến dịch
 • ,
 • nguyên nhân
 • ,
 • thập tự chinh
 • ,
 • lái xe
 • ,
 • chuyển động
 • ,
 • nỗ lực

7. An optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object

 • "The cinema relies on apparent motion"
 • "The succession of flashing lights gave an illusion of movement"
  synonym:
 • apparent motion
 • ,
 • motion
 • ,
 • apparent movement
 • ,
 • movement

7. Một ảo ảnh quang học về chuyển động được tạo ra bằng cách xem một chuỗi nhanh chóng các bức ảnh tĩnh của một vật thể đang chuyển động

 • "Điện ảnh dựa vào chuyển động biểu kiến"
 • "Sự liên tiếp của ánh sáng nhấp nháy tạo ra ảo giác về chuyển động"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động biểu kiến
 • ,
 • chuyển động
 • ,
 • chuyển động rõ ràng

8. A euphemism for defecation

 • "He had a bowel movement"
  synonym:
 • bowel movement
 • ,
 • movement
 • ,
 • bm

8. Một uyển ngữ cho đại tiện

 • "Anh ấy đi tiêu"
  từ đồng nghĩa:
 • nhu động ruột
 • ,
 • chuyển động
 • ,
 • bm

9. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

9. Một xu hướng chung để thay đổi (theo ý kiến)

 • "Không công khai tự do nhưng đó là xu hướng của cuốn sách"
 • "Một phong trào rộng rãi của cử tri sang cánh hữu"
  từ đồng nghĩa:
 • trôi dạt
 • ,
 • xu hướng
 • ,
 • chuyển động

10. The driving and regulating parts of a mechanism (as of a watch or clock)

 • "It was an expensive watch with a diamond movement"
  synonym:
 • movement

10. Các bộ phận dẫn động và điều chỉnh của cơ cấu (như đồng hồ đeo tay)

 • "Đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền với bộ máy kim cương"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động

11. The act of changing the location of something

 • "The movement of cargo onto the vessel"
  synonym:
 • movement

11. Hành động thay đổi vị trí của một cái gì đó

 • "Sự di chuyển của hàng hóa lên tàu"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyển động

Examples of using

My favorite part of the Appassionata is the second movement.
Phần yêu thích của tôi trong Appassionata là chương thứ hai.
Not worrying about anything is the same as being dead, since worry is the movement of the soul, and life is movement.
Không lo lắng về bất cứ điều gì cũng giống như chết, vì lo lắng là chuyển động của linh hồn, và cuộc sống là chuyển động.
He played a major part in the movement.
Ông đóng một vai trò quan trọng trong phong trào.