Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "moke" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "moke" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Moke

[Moke]
/moʊk/

noun

1. British informal for donkey

    synonym:
  • moke

1. Anh không chính thức cho lừa

    từ đồng nghĩa:
  • moke