Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "misunderstanding" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hiểu lầm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Misunderstanding

[Hiểu lầm]
/mɪsəndərstændɪŋ/

noun

1. Putting the wrong interpretation on

 • "His misinterpretation of the question caused his error"
 • "There was no mistaking her meaning"
  synonym:
 • misinterpretation
 • ,
 • misunderstanding
 • ,
 • mistaking

1. Đưa ra giải thích sai về

 • "Việc giải thích sai câu hỏi của anh ấy đã gây ra lỗi của anh ấy"
 • "Không có ý nghĩa nhầm lẫn của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • giải thích sai
 • ,
 • hiểu lầm
 • ,
 • nhầm lẫn

2. An understanding of something that is not correct

 • "He wasn't going to admit his mistake"
 • "Make no mistake about his intentions"
 • "There must be some misunderstanding--i don't have a sister"
  synonym:
 • mistake
 • ,
 • misunderstanding
 • ,
 • misapprehension

2. Một sự hiểu biết về một cái gì đó không đúng

 • "Anh ấy sẽ không thừa nhận sai lầm của mình"
 • "Không nhầm lẫn về ý định của anh ấy"
 • "Phải có một số hiểu lầm - tôi không có em gái"
  từ đồng nghĩa:
 • sai lầm
 • ,
 • hiểu lầm
 • ,
 • hiểu sai

Examples of using

Tom came too early because of a misunderstanding.
Tom đến quá sớm vì một sự hiểu lầm.
This is all a big misunderstanding.
Đây là tất cả một sự hiểu lầm lớn.
It's a misunderstanding.
Đó là một sự hiểu lầm.