Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miscellaneous" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "linh tinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Miscellaneous

[Linh tinh]
/mɪsəleniəs/

adjective

1. Consisting of a haphazard assortment of different kinds

 • "An arrangement of assorted spring flowers"
 • "Assorted sizes"
 • "Miscellaneous accessories"
 • "A mixed program of baroque and contemporary music"
 • "A motley crew"
 • "Sundry sciences commonly known as social"- i.a.richards
  synonym:
 • assorted
 • ,
 • miscellaneous
 • ,
 • mixed
 • ,
 • motley
 • ,
 • sundry(a)

1. Bao gồm một loại hỗn loạn các loại khác nhau

 • "Một sự sắp xếp của các loại hoa mùa xuân"
 • "Kích cỡ các loại"
 • "Phụ kiện linh tinh"
 • "Một chương trình hỗn hợp của âm nhạc baroque và đương đại"
 • "Một phi hành đoàn motley"
 • "Khoa học lặt vặt thường được gọi là xã hội" - i.a.richards
  từ đồng nghĩa:
 • các loại
 • ,
 • linh tinh
 • ,
 • hỗn hợp
 • ,
 • motley
 • ,
 • lặt vặt (a)

2. Having many aspects

 • "A many-sided subject"
 • "A multifaceted undertaking"
 • "Multifarious interests"
 • "The multifarious noise of a great city"
 • "A miscellaneous crowd"
  synonym:
 • many-sided
 • ,
 • multifaceted
 • ,
 • miscellaneous
 • ,
 • multifarious

2. Có nhiều khía cạnh

 • "Một chủ đề nhiều mặt"
 • "Một cam kết nhiều mặt"
 • "Lợi ích đa dạng"
 • "Tiếng ồn đa dạng của một thành phố lớn"
 • "Một đám đông linh tinh"
  từ đồng nghĩa:
 • nhiều mặt
 • ,
 • linh tinh
 • ,
 • đa năng