Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miniature" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thu nhỏ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Miniature

[Thu nhỏ]
/mɪniəʧʊr/

noun

1. Painting or drawing included in a book (especially in illuminated medieval manuscripts)

  synonym:
 • miniature
 • ,
 • illumination

1. Vẽ hoặc vẽ trong một cuốn sách (đặc biệt là trong các bản thảo thời trung cổ được chiếu sáng)

  từ đồng nghĩa:
 • thu nhỏ
 • ,
 • chiếu sáng

2. A copy that reproduces a person or thing in greatly reduced size

  synonym:
 • miniature
 • ,
 • toy

2. Một bản sao tái tạo một người hoặc vật có kích thước giảm đáng kể

  từ đồng nghĩa:
 • thu nhỏ
 • ,
 • đồ chơi

adjective

1. Being on a very small scale

 • "A miniature camera"
  synonym:
 • miniature

1. Ở quy mô rất nhỏ

 • "Một máy ảnh thu nhỏ"
  từ đồng nghĩa:
 • thu nhỏ

Examples of using

A cat is a miniature lion that loves mice, hates dogs and tolerates humans.
Một con mèo là một con sư tử thu nhỏ yêu chuột, ghét chó và chịu đựng con người.